Tân mewn peiriant sychu dillad uwch tafarn yng Nghei Connah yn tanlinellu pwysigrwydd rhagofalon diogelwch tân elfennol

Postiwyd

Mae Swyddog Tân yn tanlinellu pwysigrwydd cymryd gofal wrth ddefnyddio peiriannau gwyn, a sut mae cau drysau’n gallu helpu i atal tân rhag lledaenu, wedi i dân mewn peiriant sychu dillad uwch tafarn yng Nghei Connah neithiwr.

Mynychodd dau griw o Lannau Dyfrdwy a Lee Williams, Dirprwy Bennaeth Diogelwch Tân Busnes y tân ar Stryd yr Eglwys, Cei Connah.

Achoswyd y tân gan beiriant sychu dillad mewn ystafell amlbwrpas ar lawr cyntaf rhan breswyl yr adeilad.

Roedd 20 o bobl wedi gorfod gadael y dafarn ar y llawr isaf, ond nid oedd neb wedi eu hanafu, diolch byth.

 

Credir fod y tân wedi ei achosi gan nam trydanol yn y sychwr. Achoswyd niwed difrifol i’r peiriant a’i gynnwys gan y tân.

Eglura Lee: “Mae’r digwyddiad hwn yn tanlinellu’n amlwg sut y gall drysau helpu i atal lledaeniad tân, a pham ein bod ni’n annog trigolion i gau pob drws mewnol fel rhan o’u patrwm noswylio.

“Cafodd difrod y mwg, y tân a’r gwres ei gyfyngu i’r ystafell amlbwrpas gan fod drws yr ystafell honno ar gau. Roedd y drws hwn wedi atal y mwg, tân a’r gwres rhag lledaenu i weddill ystafelloedd preswyl y llawr cyntaf ac i lawr i’r dafarn ar y llawr isaf.

“Roedd y tân mewn peiriant sychu dillad ac wrth i’r tymheredd oeri, byddwn yn defnyddio’r peiriannau hyn yn amlach. Ond, wrth i ni eu defnyddio’n amlach, mae perygl i ni fod yn fwy esgeulus ac anghofio rhai pethau pwysig allai leihau ein risg o dân yn sylweddol.

“Dyma rai camau syml y dylem ni oll eu dilyn:

“Peidiwch â gorlwytho socedi –mae watedd uchel peiriannau sychu dillad yn golygu fod rhaid iddynt gael eu soced 13-amp eu hunain. Cadwch olwg am olion llosgi, yn cynnwys gwirio gwifrau y gellir eu gweld.

  • Peidiwch â gadael peiriannu heb dalu sylw iddynt – peidiwch â chychwyn y peiriant sychu dillad cyn gadael y tŷ neu fynd i’r gwely. Mae gan beiriannau sychu dillad beiriannau pwerus sydd â rhannau symudol cyflym all fynd yn hynod o boeth.
  • Gwnewch yn siŵr fod digon o aer o amgylch y sychwr, ac nad oes plŷg yn y bibell awyru ac nad yw wedi ei blocio na’i gwasgu mewn unrhyw ffordd.
  • Cofiwch lanhau’r ffilter ar ôl defnyddio’ch peiriant sychu.
  • Gadewch i bob rhaglen sychu, yn cynnwys y ‘cylch oeri’, gwblhau’n iawn cyn gwagu’r peiriant. Os fyddwch yn stopio’r peiriant ar ganol rhaglen, bydd y dillad yn dal i fod yn boeth.
  • Peidiwch ag anwybyddu rhybuddion – os gallwch arogli llosgi neu fod y dillad yn boethach ar ddiwedd cylch, peidiwch â defnyddio’r peiriant a threfnwch fod person proffesiynol yn dod i’w weld. Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr sut i ddefnyddio a gofalu am y peiriant a chofrestrwch y peiriant ar registermyappliance.org.uk – mae hyn yn galluogi’r gwneuthurwyr i gysylltu â chi os daw diffygion i’r amlwg, neu os oes angen adalw peiriannau. Gellir gweld mwy o wybodaeth am ddiffygion, neu os yw peiriannau wedi eu galw’n ôl ar wefan diogelwch offer trydanol, ‘Electrical Safety First’ www.electricalsafetyfirst.org.uk

  • Y peth pwysicaf oll – gwnewch yn siŵr fod gennych larymau mwg sy’n gweithio a’ch bod yn eu profi’n rheolaidd – rydym ni’n argymell unwaith yr wythnos! Dylech sicrhau hefyd fod gennych gynllun dianc ar eich cyfer chi a’ch teulu pe byddai tân yn digwydd – ac unwaith y byddwch wedi gadael yr adeilad, dylech aros allan heb ddychwelyd am unrhyw reswm. 

“Rydym ni’n cynnig gwiriadau diogel ac iach i holl drigolion Gogledd Cymru, lle bydd ein staff yn eich cynghori am batrymau noswylio ac awgrymiadau eraill i’ch cadw chi a’ch teulu’n ddiogel.

“I drefnu gwiriad diogel ac iach i chi neu i rywun arall o’ch  cwmpas, cysylltwch â ni ar ein rhadffôn 0800 169 1234, e-bost cfs@nwales-fireservice.org.uk  neu ewch i’n gwefan  www.northwalesfire.gov.wales.

“Rydym hefyd yn cynnig cyngor diogelwch tân i berchenogion busnes a rhai allai gael ystafelloedd preswyl uwch eu busnesau – ewch i’n gwefan www.northwalesfire.gov.wales i weld mwy.”

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen