Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Stori Olivia

Postiwyd

Mae ffilm bwerus ar ddiogelwch ar y ffyrdd yn adrodd hanes merch ifanc a gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad traffig ar y ffordd wedi cael ei lansio.

Mae Stori Olivia yn adrodd hanes Olivia Alkir, 17 oed o Ruthun, a gafodd ei lladd yn drasig ar y B5105 yn Rhuthun ym mis Mehefin 2019 yn dilyn gwrthdrawiad lle'r oedd dau yrrwr ifanc yn rasio.

Olivia_Alkir.jpg

Roedd Olivia yn teithio mewn Ford Fiesta lliw coch gyda dwy ferch arall pan gollodd y gyrrwr reolaeth ar droad ar gyflymder o 72mya a tharo benben â char arall.  Roedd y gyrrwr 17 oed wedi anwybyddu ple i arafu. Cafodd Olivia, a oedd yn eistedd yn y sedd gefn, anafiadau mewnol enfawr a bu farw'n drasig yn y fan a'r lle. Cafodd dau o'i ffrindiau anafiadau a newidiodd eu bywydau.

Gan weithio gyda rhieni, teulu a ffrindiau Olivia ac ar ôl sicrhau cyllid drwy gydweithio gyda  Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid, cynhyrchwyd ffilm a gwersi ategol a fydd yn cael eu dangos i ddisgyblion ysgol ledled Cymru fel rhan o'r rhaglen genedlaethol *SchoolBeat.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Carl Foulkes: "Mae Stori Olivia yn wirioneddol dorcalonnus a nod y ffilm bwerus hon yw helpu i addysgu pobl ifanc am bwysigrwydd cadw'n ddiogel ar y ffordd.

"Yn anffodus, mae gyrwyr ifanc yn llawer mwy tebygol o fod yn gysylltiedig â gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, yn aml oherwydd diffyg profiad a diffyg gwybodaeth am y risgiau. Bydd y ffilm yn targedu gyrwyr newydd neu gyrwyr sydd heb basio eu prawf a'i nod yw eu helpu i fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'r canlyniadau dinistriol a all ddigwydd.

"Cafodd y gwrthdrawiad hwn effaith ddinistriol ar deulu a ffrindiau Olivia. Cafodd effaith yr amgylchiadau trasig yn ymwneud â'r gwrthdrawiad a'r ffaith bod Olivia wedi colli ei bywyd y prynhawn hwnnw ei weld drwy holl gymuned Rhuthun.

"Rydym mor ddiolchgar i rieni Olivia sydd wedi caniatáu i ni adrodd ei stori mewn ffordd mor bwerus ac un lle bydd disgyblion ledled Cymru yn ei weld."

Dywedodd Mannon Williams, Cydlynydd SchoolBeat ar ran Heddlu Gogledd Cymru: "Gyda rhai o'n swyddogion wedi bod yn dyst uniongyrchol i'r effaith a gafodd marwolaeth Olivia ar yr ysgol a phobl ifanc yn y gymuned, roeddem yn credu'n gryf bod angen diweddaru ein gwers diogelwch ar y ffyrdd i dynnu sylw at hanes Olivia Alkir i geisio achub bywydau pobl ifanc yn y dyfodol.

"Mae'r wers eisoes wedi'i threialu'n llwyddiannus mewn rhai ysgolion ar draws y rhanbarth ac mae'r adborth wedi bod yn llethol o gadarnhaol. Rydym nawr yn barod i lansio ar draws pob ysgol uwchradd ledled Cymru."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin: "Mae diogelwch ar y ffyrdd yn fater hynod bwysig i bob un ohonom ac rwy'n benderfynol y dylai Gogledd Cymru gael rhai o'r ffyrdd mwyaf diogel yn y DU.

"Mae'n hanfodol ein bod yn rhannu'r neges o yrru'n fwy diogel gyda phobl ifanc, sydd yn aml naill ai ar fin dysgu gyrru neu sydd wedi pasio eu profion yn ddiweddar, ac mae Stori Olivia yn ffordd bwerus a symudol o rannu'r neges hon gyda gyrwyr ifanc. 

"Mae Stori Olivia yn ganlyniad i golled drasig i deulu a chymuned, ond gall helpu i sicrhau nad oes unrhyw deuluoedd na chymunedau eraill yn profi'r un golled ofnadwy. Hoffwn dalu teyrnged i deulu a ffrindiau Olivia am gymryd rhan yn y ffilm ac am rannu eu neges o golled, yn ogystal â'r gwersi y dylem i gyd eu dysgu i gadw'n ddiogel ar y ffordd."

Dywedodd Prif Swyddog Dawn Docx o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Rydym yn falch o fod yn rhan o adrodd stori Olivia i helpu i addysgu gyrwyr ifanc am beryglon ar y ffordd.

"Mae ein gwaith fel Gwasanaeth Tân ac Achub nid yn unig yn golygu mynd i'r afael â thanau mewn tai - rydym yn mynychu nifer fawr o wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd ac yn gweithio'n ddiflino gydag asiantaethau partner i helpu i addysgu gyrwyr am ganlyniadau angheuol posibl goryrru neu beidio â thalu sylw wrth yrru.

"Mae'n hysbys bod gyrwyr ifanc 16-24 oed yn anghymesur o debygol o gael eu hanafu mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd. Yng Nghymru, mae'r grŵp oedran hwn yn gyfrifol am 11 y cant o'r boblogaeth ond 22 y cant o'r holl gleifion.

"Diolch o galon i deulu Olivia am ganiatáu i ni rannu ei stori i helpu i addysgu plant ysgol ledled Cymru."

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen