Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân Rhyd Uchaf - y sefyllfa mwyaf diweddar

Postiwyd

Mae swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cael rheolaeth ar hyn o bryd ar dân gwyllt yn Rhyd Uchaf. 

Mae criwiau wedi bod yn bresennol ers dros 24 awr, gyda chyfanswm o wyth peiriant, uned tân gwyllt a hofrennydd yn cael eu hanfon i'r lleoliad.

Roedd y tân, a gafodd ei fonitro dros nos cyn i swyddogion symud yn gynnar y bore yma (26 Mawrth), yn ymestyn dros ardal o 180 erw ac wedi achosi difrod sylweddol i’r tir.

Mae amheuaeth mai llosgi dan reolaeth a lledaenodd wedyn i ardal ehangach oedd wedi achosi’r tân.

Rhoddodd Rheolwr Ardal y Gwasanaeth, Paul Scott, ddiweddariad o’r lleoliad ac anogodd y cyhoedd i fod yn ofalus wrth gynllunio llosgiadau rheoledig.

Dywedodd: “Mae’r tân hwn bellach o dan reolaeth, ac ar hyn o bryd rydym yn delio â mannau problemus anghysbell.

“Mae’r difrod i’r tir yn helaeth ac rydyn ni nawr yn credu mai llosgi dan reolaeth perchennog tir oedd hwn, sydd yn y pen draw wedi tanio ochr bryn cyfan.

“Mae angen i unrhyw un sy’n ystyried llosgi dan reolaeth gael cynllun llosgi yn ei le a dylent hysbysu’r gwasanaeth tân perthnasol o amser, dyddiad a lleoliad y llosgi.

“Ystyriwch hefyd a yw llosgi dan reolaeth yn gwbl angenrheidiol, oherwydd mae risgiau sylweddol ynghlwm wrth hyn – yn enwedig pan fo’r tywydd yn sych neu’n boeth.

“Mae’n siomedig mai dyma’r ail dân tir mawr i ni orfod delio ag ef yng Ngwynedd yn y dyddiau diwethaf – yn dilyn y digwyddiad ym Mynydd Mawr yn gynharach yr wythnos hon.

“Mae digwyddiadau fel y rhain yn rhoi straen enfawr ar ein hadnoddau a gellir eu hosgoi’n llwyr os dilynir y cynlluniau diogelwch cywir ymlaen llaw.”

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen