Cadwch yn Ddiogel yn y gegin

Kevin Jones ydw i, Pennaeth Diogelwch Cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae fy rôl i gyd yn ymwneud â gwneud ein cymunedau mor ddiogel â phosibl - a hoffwn ddechrau 2022 trwy dynnu sylw at bwysigrwydd diogelwch coginio a pheryglon tanau cegin.

Mae mwy o dannau’n digwydd yn y gegin nag mewn unrhyw ystafell arall yn y tŷ – a does ond angen un peth i dynnu’ch sylw i’r tân gychwyn.

Peidiwch byth â gadael yr ystafell tra mae bwyd yn coginio a pheidiwch ag yfed a choginio – a gofynnwn i chi ein helpu i drosglwyddo’r neges yma i unrhyw aelodau hŷn neu fregus o’ch teulu, ffrindiau neu gymdogion, os gwelwch yn dda.

Mae larymau mwg yn achub bywydau – gall y rhybudd cynnar a geir gan larymau mwg roi munudau hanfodol i’ch helpu i ddianc yn ddianaf.

Byddwn yn gofyn i bawb ystyried aelodau hŷn neu fregus o’u teuluoedd neu eu cymdogaeth, gan wneud yn siŵr eu bod hwy’n ddiogel hefyd.

Am wiriad diogel ac iach rhad ac am ddim, ffoniwch ein rhif rhadffon 0800 169 1234, e-bostiwch cfs@nwales-fireservice.org.uk  neu cofrestrwch yma.

Dwi'n annog pawb i gadw’n ddiogel ac amddiffyn eu cartrefi rhag tân drwy ddilyn fy nghyngor isod ar gyfer diogelwch yn y gegin:

 • Wrth goginio, byddwch yn ofalus os ydych yn gwisgo dillad llac gan y gallant fynd ar dân yn hawdd.

 • Cadwch wifrau trydanol, tyweli a chadachau i ffwrdd o’r popty a’r hob.

 • Peidiwch byth â gadael plant eu hunain yn y gegin.

 • Cadwch fatsis, tanwyr a handlenni sosbenni allan o gyrraedd plant a gosodwch glicied diogelwch ar ddrws y popty.

 • Cadwch y popty, yr hob, y tostiwr a’r gril yn lân – gallai braster, briwsion neu saim gynnau yn hawdd.

 • Peidiwch â defnyddio matsis na thaniwr i danio cwcer nwy – mae teclynnau tanio, y gallwch eu prynu o siopau caledwedd yn llawer mwy diogel.

 • Peidiwch â gadael sosbenni ar y tân pan na fyddwch o gwmpas. Tynnwch nhw oddi ar y gwres os bydd yn rhaid i chi adael y gegin.

 • Rhowch handlenni’r sosbenni ar ongl fel nad ydynt yn pwyntio allan o’r hon na dros fflam noeth.

 • Ar ôl i chi orffen coginio, gwnewch yn siŵr eich bod yn troi’r popty a’r hob i ffwrdd.

 • Ystyriwch osod larymau gwres neu giard stof (sef larwm sy’n ffitio ar hobiau trydanol ac sy’n ei sganio rhag bod gormod o wres a mwg), a dylent gydymffurfio â’r safonau BSEN perthnasol a chael eu gosod yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.

 

Bwyd – ffrio dwfn

 • Os byddwch yn ffrio bwyd yn ddwfn yn aml, ystyriwch brynu peiriant pwrpasol ar gyfer gwneud hynny. Mae ganddynt thermostat er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorboethi a’u bod yn fwy diogel i’w defnyddio.

 • Sychwch y bwyd cyn ei roi yn yr olew poeth er mwyn atal yr olew rhag eich sblasio a’ch llosgi.

 • Os nad oes gennych beiriant ffrio dwfn trydanol ac eich bod yn defnyddio padell gyffredin, peidiwch â’i llenwi fwy na thraean.

 • Os yw’r olew yn dechrau mygu, mae’n rhy boeth. Trowch y gwres i ffwrdd a’i adael i oeri.

 • Os bydd yr olew’n mynd ar dân, diffoddwch yr hob dim ond os yw hynny’n ddiogel. Ystyriwch gadael yr eiddo a ffonio 999.

 • Peidiwch byth â thaflu dŵr ar olew sydd ar dân, bydd hyn yn gwneud i’r tân ledaenu’n gynt.

Rwy’n awyddus i ni oll weithio gyda’n gilydd i helpu i gadw’n cymunedau’n ddiogel – beth am feddwl yn ddiogel er mwyn cadw’n ddiogel.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen