Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Bwrdd Pensiwn Lleol

Bwrdd Pensiwn Lleol

Cyflwynwyd gofynion llywodraethu newydd o ganlyniad i Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 mewn perthynas â Chynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân.

Mae Deddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 yn darparu ar gyfer:

'awdurdod cyfrifol' a fydd yn creu rheoliadau ar gyfer cynlluniau pensiwn y diffoddwyr tân, - Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am hyn yng Nghymru
sefydlu 'bwrdd cynghori' cenedlaethol newydd ar gyfer y cynllun er mwyn cynghori Llywodraeth Cymru mewn perthynas â newidiadau i'r cynllun ac er mwyn cynghori rheolwyr y cynllun a'r byrddau pensiwn
'rheolwr y cynllun' a fydd yn gyfrifol am reoli a gweinyddu'r cynllun yn lleol - sef yr Awdurdod Tân ac Achub a phrif ymgynghorydd sef y Prif Swyddog Cynorthwyol (Cyllid a Chaffael)
sefydlu 'bwrdd pensiwn' lleol newydd i gynorthwyo rheolwr y cynllun.

Bydd y Bwrdd Pensiwn Lleol yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar lywodraethu a gweinyddu a gyhoeddir gan y Rheoleiddiwr Pensiynau. Bydd y Bwrdd hefyd yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion o ran gwybodaeth a dealltwriaeth yng Nghod Ymarfer y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn atebol i'r Rheoleiddiwr Pensiynau, Bwrdd Cynghori Cenedlaethol y Cynllun a'r Awdurdod Gweinyddu yn eu rôl fel Rheolwr y Cynllun.  Bydd Bwrdd Cynghori Cenedlaethol y Cynllun yn cynghori Llywodraeth Cymru a Chronfa Bensiwn Dyfed (Gweinyddwyr y cynlluniau pensiynau). Bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau yn atebol i Lywodraeth Cymru ond bydd hefyd yn bwynt uwchgyfeirio ar gyfer y Bwrdd Pensiwn Lleol o ran materion megis chwythu'r chwiban neu faterion tebyg (yn atodol i'r polisi chwythu'r chwiban a'r polisïau gwrth-dwyll a llygredd a weithredir gan yr awdurdod gweinyddu).

Cylch Gorchwyl

Ebrill 2022

Datganiad Polisi Disgresiynau ar gyfer Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân

Ebrill 2021

Cofrestr Risg

Ionawr 2021

Tâl Pensiynadwy

Rhagfyr 2020

Ffurflen cofnodion Rheoli Gwrthdaro Buddiannau

Ionawr 2020

Diwygiadau i Gynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân

Ebrill 2019

Polisi a Gweithdrefnau Cynllun yn Talu

 

Datganiad Cyfathrebu

Medi 2018

Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân

 

Gweithdrefn Fewnol Datrys Anghydfod

 

Hysbysu’r Rheoleiddiwr Pensiynau am Achosion o Dorri’r Gyfraith

 

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2018-19

 

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2017-18

 

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2016-17

 

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2015-16

 

 

Aelodaeth y Bwrdd Pensiwn Lleol 2023-24

Cyflogwr:
Cyng Bryan Apsley
Cyng John Brynmor Hughes
Cyng Gwynfor Owens
Clerc yr Awdurdod
Trysorydd yr Awdurdod.

Rheolwr y Cynllun:
Undeb yr FBU - Matthew Ryan a Stuart Stanley
Cymdeithas y Swyddogion Tân (FOA) - Jane Honey a Paul Kay
Cymdeithas yr Arweinwyr Tân - PSTC Stuart Millington

Cadeirydd y Bwrdd
Bydd Cadeiryddiaeth y Bwrdd yn cylchdroi bob dwy flynedd rhwng aelod sy'n cynrychioli'r cyflogwr ac aelod sy'n cynrychioli aelodau'r cynlluniau. Mae'r Cadeirydd yn cael ei enwebu i sefyll ar Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Pensiynau Diffoddwyr Tân.

Cyfarfodydd

Agenda 24/10/23
Cofnodion 24/10/23

Agenda 11/07/23
Cofnodion 11/07/23

Agenda 28/04/23
Cofnodion 28/04/23

Agenda 12/12/22
Cofnodion 12/12/22

Agenda 21/07/22
Cofnodion 21/07/22

Agenda 15/03/22
Cofnodion 15/03/22

Agenda 20/10/21
Cofnodion 20/10/21

Agenda 24/08/21
Cofnodion 24/08/21

Agenda 21/04/21
Cofnodion 21/04/21

Agenda 20/01/21
Cofnodion 20/01/21

Agenda 26/10/20
Cofnodion 26/10/20

Agenda 10/08/20
Cofnodion 10/08/20

Agenda 27/05/20
Cofnodion 27/05/20

Agenda 13/01/20
Cofnodion 13/01/20

Agenda a Chofnodion Cyfarfodydd 2015-2019

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen