Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cynllun cyhoeddi

Cynllun cyhoeddi

Pwy ydym ni a beth ydym ni'n ei wneud


 

Strwythur yr awdurdod

Strwythur staff yr awdurdod

Ardal ddaearyddol gweithrediadau

Gwybodaeth cysylltu  

Amlinelliad cyffredinol o gyfrifoldebau Aelodau'r Awdurdod

Gwybodaeth sefydliadol

Cydweithredu

 

Faint ydym ni'n ei wario ac ar beth

 

Mantolen flynyddol o gyfrifon

Adroddiadau archwiliadau ariannol

Cyflog staff a strwythur graddio

Treuliau wariwyd i aelodau o'r awdurdod ac uwch swyddogion

Gweithdrefnau caffael

Sut mae cytundebau yn cael eu dyfarnu

Rheoliadau ariannol mewnol ac awdurdod wedi ei ddirprwyo

 

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym ni'n gwneud

Cynllun strategol, cynllun busnes, nodau ac amcanion

Adroddiadau'n dynodi darpariaeth gwasanaeth, asesiadau perfformiad, adroddiadau asesiad gweithredol

Adroddiadau gan archwilwyr allanol

Strategaethau ar y cyd

Gwybodaeth ystadegol

 

Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau

Atodlen o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd

Agendau a chofnodion wedi eu cymeradwyo gan yr awdurdod ac is-bwyllgorau'r awdurdod

Papurau cefndirol ar gyfer cyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd

 

Ffeithiau a dadansoddiadau o ffeithiau a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

Ymgynghoriadau cyhoeddus

 

Ein Polisïau a'n gweithdrefnau

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer busnes yr awdurdod

 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y ddarpariaeth o wasanaethau

Polisïau a gweithdrefnau am gyflogi staff

Gwasanaeth cwsmer

 

Cyfarwyddiadau, llawlyfrau a chanllawiau mewnol

Polisïau rheoli cofnodion a data personol

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Rhestrau a chofrestrau

Rhestrau asedion a cofrestr asedion gwybodaeth

Cofrestrau sy'n agored am archwiliad cyhoeddus (a threfniadau i cael mynediad i'w cynnwys)

Cofrestr o ddiddordebau aelodau

Cofrestr o anrhegion a lletygarwch

 

Y gwasanaethau rydym ni'n eu cynnig

Gwybodaeth am y ddarpariaeth o wasanaethau'r awdurdod

 

Cyfrifoldebau a gweithdrefnau rheoleiddio

Taflenni a llyfrynnau eglurhaol

Gwasanaethau lle mae gan y cyngor yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Datganiadau i'r Wasg

 

Gwasanaethau Tân

Adroddiadau'r Gwasanaeth Tân ar ddigwyddiadau mawr

 

Taflenni a llyfrynnau eglurhaol

Cyhoeddiadau

Diogelwch Tân

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen