Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC) yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn amlinellu sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut rydym yn amddiffyn eich preifatrwydd. Nodwch, yn ychwanegol at yr hysbysiad preifatrwydd cyffredinol hwn, efallai y bydd GTAGC yn cyhoeddi hysbysiadau preifatrwydd ychwanegol ar gyfer gweithgareddau prosesu data penodol.

Hysbysiad preifatrwydd

 

Hysbysiad Preifatrwydd System Cofnodi Digwyddiadau

Os yw eich cartref neu eich busnes wedi defnyddio’r gwasanaeth tân ac achub drwy alwad frys, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu gyda’r Swyddfa Gartref at ddibenion ystadegol ac ymchwil.

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer unigolion sydd wedi defnyddio gwasanaeth tân ac achub

 

Ffurflen Gais Mynediad Gwrthrych

Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawl i chi, gwrthrych y data, i wneud cais am gopi o’r data/gwybodaeth sydd gan awdurdodau cyhoeddus amdanoch chi neu i awdurdodi rhywun i wneud cais am y wybodaeth honno ar eich rhan. I wneud cais am gopi o'r data cwblhewch y ffurflen gais Mynediad Gwrthrych a'i hanfon at:

Swyddog Diogelu Data 
Pencadlys GTAGC
Ffordd Salesbury
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0JJ

neu anfon copi wedi ei harwyddo i: dpo@tangogleddcymru.llyw.cymru

Ffurflen gais mynediad gwrthrych

Dogfen Bolisi Briodol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

 

Hysbysiad Preifatrwydd Cadetiaid

Hysbysiad Preifatrwydd Ffenics

Hysbysiad Preifatrwydd Archwiliadau Diogelwch ac Iach

Hysbysiad Preifatrwydd Lluniau/Fideo

Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Ymyraethau Lleihau Llosgi Bwriadol

Hysbysiad Preifatrwydd Gwirfoddolwyr

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen