Recriwtio

Swyddi

Swyddog Cydymffurfiaeth

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Cydymffurfiaeth. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Manyleb Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU HANNER DYDD 04.08.2021

Prentis Cyllid

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Mae Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Ydych chi'n chwilio am ddewis amgen i’r brifysgol, ond gyda'r un rhagolygon gyrfa hirdymor? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth?

Yna edrychwch ar yr hyn sydd gan Raglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan i'w chynnig.

Beth yw Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

Dewch i ennill cymhwyster ariannol a dysgu am gyllid y sector cyhoeddus drwy'r rhaglen prentisiaeth.

Mae'r rhaglen cyfnod penodol o dair blynedd yn cynnig hyfforddiant proffesiynol gyda’r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT), o lefel 2 hyd at lefel 4. Mae hyn yn cael ei gefnogi gan hyfforddiant proffesiynol pellach.

Byddwch yn cael cyfle unigryw i dreulio amser gyda chyrff partner eraill, a phrofi'r ystod lawn o swyddogaethau cyllid.

Pwy sy’n rhan o’r rhaglen?

Mae'r rhaglen prentisiaeth newydd gyffrous hon yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag aelodau o'r Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid (FSDG). Mae'r FSDG yn cynnwys sefydliadau fel:

  • Swyddfa Archwilio Cymru
  • GIG Cymru
  • Llywodraeth Cymru a chyrff a noddir
  • Llywodraeth Leol
  • Heddlu Gwent

Gallwch ddysgu mwy am raglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan yn y pecyn Recriwtio Prentisiaeth.

Pam Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru?

Yng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, rydym i gyd yn chwarae ein rôl ein hunain i helpu i ddiogelu ein cymunedau. Fel prentis cyllid, byddwch yn rhan o'r tîm cyllid, ac yn defnyddio eich sgiliau rhifau i helpu staff cymorth sy'n gweithio ar draws Gogledd Cymru i atal, amddiffyn ac ymateb.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant drwy gydol eich prentisiaeth, a mynediad at gyfleoedd datblygiad proffesiynol pellach.

Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm cyllid Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru? Dysgwch fwy yn y pecyn Recriwtio Prentisiaeth, a llenwch ffurflen gais isod.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn ein gweithlu, fel pobl o gefndir Duon, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig, a phobl anabl. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb yn gydradd i’r naill iaith ac yn ymateb yn eich iaith ddewisol heb oedi.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 09:00 ar 09 Awst 2021. Byddwn yn glynu wrth y dyddiad cau yn llym ac ni fydd eithriadau. Disgwylir i asesiadau a chyfweliadau gael eu cynnal ar 16 a 18 Awst a rhagwelir y cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer ar 12 Awst i’w drefnu.

Diffoddwyr Tân Rhan Amser (Ar-Alwad)

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Nid oes gan y Gwasanaeth restr sefydlog o orsafoedd tân sy’n recriwtio ar hyn o bryd gan y bydd hyn yn newid trwy gydol y cyfnod cofrestru agored. 

Yn ystod y cyfnod cofrestru agored, bydd y Gwasanaeth yn arolygu ei lefelau staffio ac argaeledd criwiau ei 44 gorsaf dân yn rheolaidd yn unol ag anghenion y Gwasanaeth a’r cymunedau yr ydym ni'n eu gwasanaethu. Mae’r broses arolygu rheolaidd yma'n sicrhau ein bod ni'n recriwtio’r bobl iawn, yn y  llefydd iawn, ar yr adeg iawn. 

Fe’ch gwahoddir i gofrestru eich diddordeb yn y broses recriwtio ar gyfer unrhyw un o’n 44 gorsaf dân nawr, ac unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y Gwasanaeth yn cadw mewn cysylltiad â chi ac y rhoi diweddiaradau rheolaidd i chi ar y broses o recriwtio Diffoddwyr Tân Rhan Amser.

Mwy o wybodaeth am Diffoddwyr Tân Rhan Amser (Ar-Alwad)

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen