Recriwtio

Pam gweithio i ni?

Pam gweithio i ni?

Mae gyrfa gyda’r gwasanaethau brys yn yrfa y gallwch chi ymfalchïo ynddi.

Mae pob gweithiwr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, waeth beth fo’u rheng neu rôl, yn gwneud cyfraniad pwysig i wneud Gogledd Cymru’n lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag o.

Bydd staff yn sôn wrthoch chi am y balchder y maent yn ei deimlo wrth weithio i sefydliad sydd yn achub bywydau a helpu’r gymuned y maent yn byw neu weithio ynddi.  

Er bod rôl y diffoddwr tân yn fwy gweledol nag eraill ac yn un sy’n cael ei pharchu’n gyhoeddus, mae’r gwaith hanfodol sydd yn cael ei gyflawni y tu ôl i’r llenni yr un mor bwysig ac yn cael yr un parch yn y Gwasanaeth. Fe allai hyn olygu gwneud yn siŵr bod staff yn cael eu talu ar amser, sicrhau bod offer ac adnoddau addas ar gael gan staff, meithrin cyswllt gyda chymunedau lleol a rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar nifer o faterion neu ateb a delio gyda galwadau brys yn ein canolfan reoli, mae pob math o gyfleoedd gyrfa rhagorol a buddion ar gael, gan gynnwys:

 • Strwythurau cyflog sefydlog cystadleuol
 • Cynllun pensiwn ar sail cyfraniadau
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Talebau Gofal Plant
 • Mynediad am ddim i gampfeydd y Gwasanaeth ledeled Gogledd Cymru
 • Mynediad i fentrau iechyd a llesiant, gan gynnwys yr hawl i dreulio 45 munud yr wythnos yn gwneud ymarfer corff i wella iechyd a lles (megis mynd am dro, mynd i’r gampfa a seiclo ayb.)
 • Cael defnyddio beiciau’r Gwasanaeth a chymryd rhan yn y cynllun seiclo i’r gwaith
 • Rhaglen cefnogi cydweithwyr cyfrinachol ar gyfer delio gyda phob math o broblemau boed yn bersonol, domestig, cymdeithasol neu’n ymwneud â’r gwaith
 • Mynediad I Elusen y Diffoddwyr Tân sydd yn cefnogi POB aelod o staff ynghyd â’u teuluoedd,
 • Mynediad i’r gronfa Les mewnol
 • Hyfforddiant barhaus a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Lifrai i bob aelod o’r staff
 • Disgownt gan gannoedd o siopau a darparwyr gwasanaethau sydd eisiau gwerthfawrogi’r gwaith yr ydych chi’n ei wneud
 • Gwasanaeth iechyd galwedigaethol sydd ar gael bob awr o’r dydd drwy gydol y flwyddyn ac sydd yn darparu cefnogaeth broffesiynol i staff.                                                     

 Mae’r gwasanaeth iechyd galwedigaethol yn cynnwys-

 • Mynediad at wasanaeth cwnsela, gwybodaeth a chyngor dros y ffôn ac ar-lein
 • Gwasanaeth cwnsela wyneb yn wyneb os yn addas
 • Therapi ymddygiad wybyddol os yn addas
 • Cefnogaeth i reolwyr ac atgyfeiriadau
 • Rhaglenni iechyd a lles
 • Meddyginiaeth
 • Ymateb i ddigwyddiadau critigol/trawmatig
 • Rhaglenni rheoli straen
 • Ffisiotherapi

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen