Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Aberdyfi

Aberdyfi

Gorsaf Dân Aberdyfi

Cyfeiriad:

Rhes Bodfor
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0EA

Ffôn: 01745 535250

Manylion Criw:

Mae Gorsaf Dân Aberdyfi yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:

Ar hyd yr Afon Dyfi tuag at Gorris. Yn aml iawn mae Aberdyfi yn cael eu galw i ddigwyddiadau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru oherwydd bod yr orsaf mor agos i'r ffin rhwng Gwynedd a Phowys.


Safleoedd o Risg:

Gwestai, canolfannau gwyliau a ffyrdd gwledig, yn ogystal â nifer o ffermydd a choedwigoedd eang.

 

Hanes yr Orsaf:

Cafodd Gorsaf Dân Aberdyfi ei hagor ym 1898 fel rhan o Wasanaeth Tân Sir Feirionydd.

Roedd yr orsaf dân wreiddiol wedi ei lleoli y tu ôl i'r ysgol gynradd, ond symudodd i iard Joss Humphreys ar Copper Hill wedi i'r adeilad gael ei ddinistrio gan dân ym 1915. Adleoliwyd yr orsaf i'w lleoliad presennol ym 1967 a daeth yn rhan o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ym 1996.

Gwaith yn y Gymuned:

Mae criw Aberdyfi yn gweithio gyda'r gymuned leol yn rheolaidd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau megis cynnal diwrnod agored blynyddol, trefnu arddangosfa dân gwyllt a chodi arian i elusennau lleol.

Yn ddiweddar fe gymrodd staff ran mewn taith feicio o Wolverhapton i Aberdyfi er mwyn codi arian i brynu peiriant ECG  i Ysbyty Tywyn.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen