Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Lleihau llosgi bwriadol

Lleihau llosgi bwriadol

Y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol

Prif nod y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol yw help i fynd i'r afael â'r broblem o gynnau tanau bwriadol er mwyn diogelu'r cyhoedd, busnesau, yr amgylchedd a threftadaeth yr ardal.  

Atal tanau bwriadol drwy gynllunio i: weithio'n agos gyda phartneriaid i greu cymunedau cadarnach; addysgu plant a phobl ifanc; ymyrryd yn gynnar mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol; darparu gweithgareddau i ddargyfeirio pobl ifanc a'u hatal rhag aildroseddu; darparu rhaglenni ymyrraeth.

Ymateb i danau bwriadol drwy gadw llygad ar systemau cofnodi digwyddiadau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru, a sicrhau ymateb addas. Gweithio gydag asiantaethau eraill perthnasol er mwyn erlyn troseddwyr neu ymyrryd.

Cliciwch yma i ddarllen  Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru 

Rhifau cyswllt

Y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol - 0300 123 6698 neu e-bost

Ystafell Reoli'r Gwasanaeth Tân ac Achub, i roi gwybod os ydych am losgi dan reolaeth 01931 522 006

Taclo'r Taclau (Crimestoppers)- 0800 555 111

I roi gwybod am eiddo gwag neu gerbydau sydd wed icael  eu gadael Cysylltwch â'r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol.

Os hoffech roi gwybod am dipio anghyfreithlon, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru ar Rhadffôn 0800 807 060.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen