Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dogfennau Canllaw

Dogfennau Canllaw

Er mwyn cynorthwyo busnesau i gydymffurfio â'u gofynion deddfwriaethol, mae'r llywodraeth wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau.

Cliciwch yma i lawr lwytho'r canllawiau perthnasol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi cynhyrchu nifer o ddogfennau i'ch helpu i wneud penderfyniadau ynghylch nifer o faterion diogelwch tân.

Hefyd, rydym wedi cynnwys nifer o ddogfennau a gynhyrchwyd gan asiantaethau eraill sy'n darparu gwybodaeth am arferion gorau yn y sectorau canlynol:-

Tai - Diogelwch tân gan LACORS - sy'n berthnasol i lety preswyl , ac y mae ar gyfer landlordiaid, asiantau rheoli, tenantiaid a swyddogion gorfodi.

Oes gennych chi westeion sy'n talu - Mae'n rhoi gwybodaeth syml i bobl sydd berchen sefydliadau gwely a brecwast, gwestai, lletyau hunanarlwyo a thafarndai sy'n darparu llety ar sut i gydymffurfio â'r gyfraith.

Diogelwch tân mewn tai neu fflatiau sy'n cael eu defnyddio i warchod plant - Llyfryn sy'n rhoi arweiniad i helpu pobl sy'n gwarchod plant sicrhau bod eu tai neu fflatiau yn ddiogel rhag tân a'u bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen