Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Stori Olivia

Mae Stori Olivia yn stori wir am grŵp cymysg o ffrindiau ysgol a aeth i’r un ysgol uwchradd yng ngogledd Cymru. Mae’n stori am griw o ffrindiau oedd eisiau mwynhau diwrnod heulog ym mis Mehefin. Daeth y diwrnod i ben mewn trasiedi.

Ar y diwrnod heulog poeth hwn, awgrymwyd y dylai'r ffrindiau fynd i nofio mewn llyn lleol. Cytunodd dau fachgen yn y grŵp a ffrind arall i yrru.

Roedd gan yrrwr y trydydd car gamera dangosfwrdd a blwch du wedi'u gosod ar ei gar. Mae ei ffilm camera dangosfwrdd wedi'i defnyddio yn y ffilm hon. Daeth ymchwiliadau'r heddlu i'r casgliad bod gyrrwr y trydydd car wedi gyrru'n ddiogel y diwrnod hwnnw, nad oedd yn mynd y tu hwnt i derfynau cyflymder nac yn gyrru'n beryglus.

Roedd y ffilm camera dangosfwrdd yma’n dangos dau gar yn rasio'i gilydd yn ddi-hid trwy gydol y daith. Roedd Joe, ffrind Olivia yn y ffilm, yn deithiwr yn y car hwn.

Roedd Olivia yn teithio yng nghefn y car coch gyda dwy ferch arall pan gollodd y gyrrwr reolaeth ar dro ar gyflymder o 72 milltir yr awr a tharo car oedd yn dod tuag ato, benben â’i gilydd. Roedd y gyrrwr wedi anwybyddu eu herfyniadau arno i arafu. Cafodd Olivia anafiadau mewnol enfawr yn y gwrthdrawiad ac yn drasig bu farw yn y fan a’r lle. Dioddefodd ei dau ffrind anafiadau a newidiodd eu bywydau. Cafodd dyn canol oed a'i fam oedrannus yn y car oedd yn dod tuag atynt hefyd eu hanafu'n ddifrifol.

Ni welodd y trydydd car y gwrthdrawiad gan eu bod mor bell y tu ôl a chyrhaeddodd y lleoliad ychydig funudau ar ôl iddo ddigwydd.

Defnyddir y recordiad o'r alwad 999 yn y ffilm hon.

Profwyd, oherwydd eu gweithredoedd ar y diwrnod hwnnw, fod y ddau yrrwr wedi cyfrannu at y gwrthdrawiad ffordd. Dedfrydwyd y ddau fachgen i 5 mlynedd yn y carchar.

Cefnogir Stori Olivia gan gynlluniau gwersi a nodiadau briffio ac nid yw’n ffilm ar ei phen ei hun.

Er nad oes unrhyw fanylion graffig yn cael eu dangos na’u trafod, sy’n cydymffurfio ag ymchwil gyfredol ar ymyriadau ac ymgysylltu, mae’n peri gofid a bydd bob amser yn cael ei chyflwyno’n sensitif a gyda rhybuddion i alluogi cymorth os oes angen.

Cyflwynir Stori Olivia gan heddluoedd Cymru ym mhob ysgol uwchradd a chan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru i’r rhai mewn addysg bellach neu gyflogaeth.

Gwnaeth The One Show gynnwys y stori hon mewn darllediad ar 5/09/2022. Mae wedi cael ei dangos i Lywodraeth Cymru ac yn San Steffan.

Mae rhieni Olivia yn ymgyrchu i osod blwch du ar gar pob person ifanc. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Olivia Alkir – In Olivia's memory (olivia-alkir.co.uk)

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen